Ανακοίνωση

Ανακοίνωση

Την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019 τα παιδιά θα έρθουν κανονικά στο σχολείο.

Στις 10:00 π. μ. θα πραγματοποιηθεί γιορτή από την Στ΄ τάξη του σχολείου μας.

Οι Α, Β, Γ, Δ τάξεις θα σχολάσουν στις 11:00 π.μ. Το ολοήμερο τμήμα δε θα λειτουργήσει.

ΟΙ Ε, Στ τάξεις θα καταθέσουν στεφάνι στον Αφανή Ναύτη και οι γονείς θα παραλάβουν τα παιδιά από εκεί στις 12: 00μ.μ.

Τη Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019 τα παιδιά που συμμετέχουν στην παρέλαση (Δ΄,Ε΄,Στ΄) θα πρέπει να βρίσκονται στη Βιβλιοθήκη «Άγιος Αγαπητός»   στις 11:15 π.μ.

Πρόσθετες πληροφορίες